Wczytuję dane...
Regulamin

Poniższy regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez sklep internetowy znajdujący się na stronie www.mopy-ceg.pl prowadzony przez Sprzedawcę.


Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.mopy-ceg.pl jest Olga Perlińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:
Olga Perlińska "Przedsiębiorstwo Wielobranżowe C.E.G"
Ulica Pryzmaty 15
02-226 Warszawa
o numerze NIP 7722126599, REGON 015433820 zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
4. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obowiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
5. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz za granicą.
6. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/
7. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna ze zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.
8. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
9. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż detaliczna urządzeń i sprzętu do sprzątania oraz innych produktów za pośrednictwem sieci Internet.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
12. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
a. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
b. mediację
c. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
d. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.


Definicje pojęć

1. REGULAMIN - niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;
2. STRONA - stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;
3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ - Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy. Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie.
4. KANAŁY KOMUNIKACJI - określone formy składania zamówień na odległość;
5. SKLEP - sklep internetowy dostępny pod adresem www.mopy-ceg.pl
6. SPRZEDAWCA - Olga Perlińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Olga Perlińska "Przedsiębiorstwo Wielobranżowe C.E.G" z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Pryzmaty 15, 02-226 Warszawa, NIP 7722126599, REGON 015433820, wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
7. USŁUGODAWCA - Olga Perlińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Olga Perlińska "Przedsiębiorstwo Wielobranżowe C.E.G" z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Pryzmaty 15, 02-226 Warszawa, NIP 7722126599, REGON 015433820, wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
8. KLIENT - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, mailowo, fax-em.
9. KONSUMENT - osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, mailowo, fax-em w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, mailowo, fax-em w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
11. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego oraz korzystająca z formularza zamówienia.
12. ZAMÓWIENIE - złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży;
13. UŻYTKOWNIK - każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego.
14. KONTO - indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.
15. REJESTRACJA - proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym;
UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.
17. PRODUKT - każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego.
18. FORMA PŁATNOŚCI - forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Klienta podczas składania Zamówienia, oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności.
19. FORMA DOSTAWY - forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Klienta podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy.
20. DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura VAT.
21. ZAŁĄCZNIKI:
- dla Konsumenta: oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, protokół reklamacji towaru oraz pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy
- dla Przedsiębiorcy: Formularz zwrotu, Formularz reklamacji.
22. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK - zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę.
23. INFORMACJA - informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Klientowi zapoznanie się z jego właściwościami.
24. KOSZYK - elektroniczna forma magazynowania wybranych przez Klienta produktów w celu późniejszego ich zakupu.
25. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU - miejsce wskazane przez Klienta w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony produkt lub produkty zakupione przez Kupującego
26. MOMENT WYDANIA PRODUKTU - moment, w którym Klient lub inna upoważniona do odbioru osoba odbiera produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie.
27. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY - adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji.
28. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA - wybrane przez Klienta produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Klienta jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu.
29. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w sklepie internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
30. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym.
31. SYSTEM INFORMATYCZNY - struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję.
32. WADA - wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu.
33. REJESTRACJA - proces polegający na utworzeniu przez Klienta Konta w sklepie internetowym.
34. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


Konto Klienta

1. Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.
2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
3. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
4. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest o ich aktualizację w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony o ich aktualizację i poinformowanie o tym Sklepu.
5. Po zalogowaniu się na swoje Konto, Klient ma możliwość śledzenia swoich zamówień, jak również dokonywania zmian danych bilingowych, adresu e-mail i hasła podanego przy rejestracji.
6. Klient może w każdej chwili usunąć swoje konto.


Zamówienia

1. Sklep internetowy przyjmuje i realizuje zamówienia z krajów Unii Europejskiej. W Polsce zamówienia mogą składać zarówno Przedsiębiorcy, jak i Konsumenci. Zamówienia z pozostałych krajów Unii Europejskiej mogą składać wyłącznie Przedsiębiorcy.
2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez całą dobę, przy czym do ich realizacji Sklep internetowy przystępuje w dni robocze w godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-16.00
3. Zamówienia przyjmowane są poprzez: sklep internetowy, e-mail oraz telefonicznie. Jednak w trosce o bezpieczeństwo zamówień, jak również ich poprawność, preferujemy zamówienia poprzez sklep internetowy.
4. Zamówienia przez sklep internetowy: najszybszy sposób składania zamówień. Produkty można wyszukiwać przeglądając kategorie produktów lub korzystając z wyszukiwarki. Po wybraniu produktu należy przejść na jego stronę poprzez kliknięcie na jego nazwę. Można również włożyć produkt bezpośrednio do koszyka, używając przycisku "dodaj do koszyka". Koszyk sklepowy służy do przechowywania zakupów do czasu "podejścia do kasy", czyli do momentu finalizacji zamówienia w sklepie internetowym. Każdy towar, który klient zamierza kupić, należy uprzednio włożyć do koszyka. Zawartość koszyka można modyfikować w dowolnej chwili przed finalizacją zamówienia. Każdy produkt można usunąć z koszyka klikając symbol „x” w kolumnie „Usuń”. Pole „Ilość” służy zwiększaniu lub zmniejszeniu liczby sztuk wybranego produktu. W kolejnym etapie składania zamówienia Klient wybiera dogodną formę dostawy i płatności oraz wpisuje dane do faktury i adres, na który ma być wysłane zamówienie. Uwagi związane z zamówieniem można wpisać w polu "Uwagi do zamówienia". Całość trzeba zatwierdzić używając znajdującego się na dole strony przycisku: "Przejdź do potwierdzenia". Klient przechodzi na stronę „Potwierdzenie zamówienia”, na której może sprawdzić poprawność danych i dokonać ewentualnych poprawek w zamówieniu. Aby sfinalizować zamówienie, Klient musi wcisnąć przycisk "Zamów". Po zakończeniu procesu zamawiania i otrzymaniu zamówienia sklep internetowy wysyła na wskazany adres e-mail wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia.
5. Zamówienia wysłane w wiadomości e-mail: w treści wiadomości Klient powinien podać: nazwę, adres i NIP (dotyczy przedsiębiorców), adres dostawy (jeżeli różni się od adresu siedziby), nazwy zamawianych produktów, kody produktów, liczbę produktów, ceny netto produktów, wartość zamówienia, wybraną formę płatności oraz kontakt do Klienta: adres e-mail i numer telefonu.
6. Zamówienia telefoniczne: podczas rozmowy Klient powinien podać: nazwę, adres i NIP (dotyczy przedsiębiorców), adres dostawy (jeżeli różni się od adresu siedziby), nazwy zamawianych produktów, kody produktów, ilość produktów, ceny netto produktów, wartość zamówienia, wybraną formę płatności oraz kontakt do Klienta: numer telefonu. Klient, który poda adres e-mail, otrzyma drogą mailową wiadomości dotyczące realizacji danego zamówienia.
7. Po złożeniu zamówienia drogą e-mail lub poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie sklepu, Klient otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia w sklepie internetowym. Następnie Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Dla zamówień płatnych przelewem drogą mailową wysyłane są szczegóły dotyczące płatności.
8. Jeśli Klient składający zamówienie poprzez faks nie poda adresu e-mail, nie będzie możliwe potwierdzenie złożenia zamówienia w sklepie ani potwierdzenie o przyjęciu zamówienia do realizacji drogą e-mail, o którym mowa w pkt 7 powyżej. Sklep internetowy skontaktuje się z Klientem telefonicznie w celu potwierdzenia złożonego zamówienia i przyjęcia go do realizacji. Klient, który podczas rozmowy poda adres e-mail, otrzyma dodatkowo potwierdzenie drogą e-mail.
9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę drogą e-mail lub telefoniczną, o którym mowa w pkt 6 i 7 powyżej jest momentem zawarciem umowy.
10. Ceny w Sklepie internetowym wyrażone są w walucie zł polski. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Zmiany cen nie dotyczą zamówień już realizowanych.
11. W przypadku płatności przelewem realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty na konto, chyba że dostępność towarów stanowi inaczej. W przypadku braku płatności w ciągu 14 dni zamówienie zostaje anulowane.
12. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
13. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta, może za jego zgodą spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
14. Sprzedawca może odmówić Przedsiębiorcy realizacji zamówienia w uzasadnionych przypadkach, o których niezwłocznie Przedsiębiorca zostanie powiadomiony.


Zmiany w zamówieniu

1. Klient może dokonać zmian w adresie dostawy, zamówionych towarów, w sposobie płatności, zmian danych do wystawienia faktury oraz anulować zamówienie do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
2. W celu dokonania zmian w zamówieniu prosi się Klienta o kontakt z Biurem Obsługi Klienta poprzez adres e-mail sklep@mopy-ceg.pl lub pod numerem tel.: +48 22/609-62-35, przy czym w każdym przypadku, by uniknąć pomyłek i w trosce o bezpieczeństwo, prosi się Klienta o przesłanie zmian w zamówieniu e-mailem lub faksem.


Dostaw towaru

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
2. Klient jest obciążony kosztami wybranej dostawy.
3. Klient ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika) niż oferowane na stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kliencie.
4. W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 3 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Klientowi przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.
5. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
6. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.


Przedsiębiorca

1. Przesyłki realizowane na terenie Polski dostarczane są poprzez firmy kurierskie: DPD. Dostawa następuje w ciągu 1-2 dni roboczych po nadaniu przesyłki. Szczegóły przesyłki są przedstawione w wiadomości potwierdzającej wysyłkę zamówienia. Istnieje możliwość śledzenia przesyłki w sposób szczegółowo określony w punkcie ŚLEDZENIE PRZESYŁKI.
2. Wszystkie paczki wysyłane firmą kurierską są ubezpieczone.
3. Przedsiębiorca ma obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera. Kurier powinien poczekać aż odbiorca upewni się, że towar nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. Odbiorca przesyłki powinien sprawdzić czy:
- paczka jest oryginalnie zapakowana, tzn. czy jest oklejona taśmą firmową i czy taśma nie jest przerwana,
- paczka i jej zawartość nie są uszkodzone.
4. Jeżeli towar uległ uszkodzeniu, Klient ma obowiązek spisania w obecności kuriera, który dostarczył zamówienie, protokołu reklamacyjnego i skontaktowanie się ze sklepem internetowym. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mail sklep@mopy-ceg.pl lub zadzwonić pod numer tel.: +48 22/609-62-35.


Konsument

1. Przesyłki realizowane na terenie Polski dostarczane są poprzez firmy: DPD. Dostawa następuje w ciągu 1-2 dni roboczych po nadaniu przesyłki. Szczegóły przesyłki są przedstawione w wiadomości potwierdzającej wysyłkę zamówienia. Istnieje możliwość śledzenia przesyłki w sposób szczegółowo określony w punkcie ŚLEDZENIE PRZESYŁKI.
2. Wszystkie paczki wysyłane firmą kurierską są ubezpieczone.
3. Konsumentom zaleca się w miarę możliwości sprawdzenie stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności kuriera spisanie odpowiedniego protokółu. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą telefonicznie: +48 22/609-62-35 bądź wysyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@mopy-ceg.pl.


Śledzenie przesyłki

1. W dniu wysyłki zamówienia Klient otrzymuje na swój adres e-mail wiadomość z numerem listu przewozowego oraz informacją, który podmiot realizujący dostawę dostarczy towar. Umożliwia to sprawdzenie, gdzie aktualnie znajduje się paczka.
2. W celu sprawdzenia, gdzie znajduje się przesyłka, należy przygotować numer listu przewozowego, który podaje się konsultantowi infolinii lub wpisuje się w odpowiednie pole na stronie internetowej firmy przewozowej.
3. Dane kontaktowe do podmiotów realizujących dostawy:
DPD group Polska. Sprawdź status przesyłki na stronie dpd.com.pl lub zadzwoń na infolinię tel.: +48 22 577 55 55 lub 801 400 373


Koszt dostawy

1. Dostawa gratis – Klient na terenie Polski, który złoży zamówienie za min. 500,00 zł netto nie ponosi kosztów dostawy.
2. Koszt przesyłki dostarczanej za pośrednictwem firmy kurierskiej uzależniony jest od wagi paczki i jest podawany przy składaniu zamówienia.
3. Koszt dostaw na terenie Polski dla zamówień, których wartość nie przekracza 500,00 zł netto. Waga paczki do 30 kg dla wszystkich formy płatności – 15,00 zł netto.
4. Koszt dostawy doliczany jest do faktury VAT w osobnej pozycji. Koszt dostawy może być wliczony w cenę zamawianych produktów. Prosimy o informację o zmianie sposobu rozliczenia kosztów dostawy w polu "Uwagi do zamówienia" podczas składania zamówienia.


Zwrot towaru - odstąpienie od umowy

Przedsiębiorca

1. Klient ma prawo zwrócić zakupione produkty bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od momentu otrzymania paczki. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać kompletne, niezniszczone opakowanie, zabezpieczenia oraz dokumentację.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Przedsiębiorcom w następujących przypadkach:
3. Sklep internetowy zastrzega, że wszelkie ślady używania towaru wyłączają możliwość odstąpienia od umowy. Sprzedawany towar nie jest towarem do testowania. Działania, które będą wiązały się z przetestowaniem zakupionego towaru, wyłączają późniejszą możliwość odstąpienia od umowy.
4. W celu dokonania odstąpienia od umowy i zwrotu towaru należy uprzednio skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sklepu internetowego drogą mailową na sklep@mopy-ceg.pl lub telefonicznie +48 22/609-62-35 i poinformować o chęci zwrotu towaru.
5. Następnie należy wypełnić Formularz zwrotu (załącznik w formacie: PDF do edycji) i przesłać go na adres e-mail sklep@mopy-ceg.pl lub faksem na nr +48 22/609-62-36.
6. Paczka powinna zawierać:

Zwracane produkty zapakowane w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w transporcie
Wypełniony „Formularz zwrotu”
Kopię faktury VAT
Kartę gwarancyjną (jeśli była dołączona do produktu).
7. Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres:
Mopy-ceg.pl C.E.G
ul. Pryzmaty 15
02-226 Warszawa
Polska


Konsument

1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep@mopy-ceg.pl bądź też fax-em na numer: +48 22/609-62-36. Zwracany towar Konsument proszony jest odesłać na adres:
Mopy-ceg.pl C.E.G
ul. Pryzmaty 15
02-226 Warszawa
Polska
2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem, dostępnym również na stronie sklepu lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta. Wzór oświadczenia
załącznik w formacie PDF:
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy + Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy (1 plik)
3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
7. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.
8) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.
9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu do Klienta z zastrzeżeniem, że:
a. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności za pobraniem, zwrot pieniędzy następuje na konto bankowe Konsumenta lub w inny sposób ustalony przez strony.
b. w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
c. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności, o czym mowa w pkt. 8 powyżej.
10. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
11. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
12. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:
a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
j. o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
k. zawartej na drodze aukcji publicznej.
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.


Płatności

1. Dopuszczalne formy płatności za zamówienia to:
płatność przy odbiorze (możliwa tylko podczas odbioru osobistego) – za zamówienie Klient płaci w momencie odbioru przesyłki w magazynie w Warszawie.
płatność przelewem (przedpłata) – za towary Klient płaci przed realizacją zamówienia. Paczka jest wysłana po zaksięgowaniu należnej kwoty na koncie bankowym Sprzedawcy, o ile nie ustalono innego terminu wysyłki lub status dostępności towaru nie stanowi inaczej.
odroczony termin płatności – za zamówiony towar Klient płaci w ciągu 7 dni. Odroczona płatność przeznaczona jest dla szkół i jednostek organizacyjnych sfery budżetowej. Towar wysyłany jest do Klienta po weryfikacji zamówienia.
2. W poleceniu przelewu w celu ułatwienia powiązania płatności z zamówieniem należy wpisać numer zamówienia lub numer faktury proformy.
3. Sklep internetowy przyjmuje płatności w walucie polski złoty.
4. Do każdego zamówienia Sklep internetowy wystawia fakturę VAT.
5. Dane do przelewu dla płatności przelewem polski złoty PLN.
C.E.G. Ulica Pryzmaty 15 02-226 Warszawa

Bank: BZ WBK
Nr konta: 36 1090 2590 0000 0001 2356 3575
(nr konta do wpłat w walucie polski złoty PLN)

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów oferujemy możliwość płatności kartami płatniczymi oraz kredytowymi za pomocą standardowego terminala. Płatność możliwa jest w głównej siedzibie naszej firmy w Warszawie przy ulicy Pryzmaty 15.


Reklamacje

Przedsiębiorca

1. Na wszystkie oferowane przez Sklep internetowy towary Przedsiębiorcom przysługuje 1 rok rękojmi za wady fizyczne zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Bezpłatna gwarancja na oferowane przez Sklep internetowy artykuły zależy od ich producentów i dystrybutorów.
2. W okresie gwarancji problemy techniczne są rozpatrywane przez autoryzowane serwisy producentów i dystrybutorów, których adresy znajdują się na kartach gwarancyjnych lub na ich stronach internetowych. Nie jest konieczne zgłaszanie niesprawnego sprzętu za pośrednictwem Sklepu internetowego, który przekazuje go do autoryzowanego serwisu producenta lub dystrybutora. Pośrednictwo wydłuża czas naprawy.
3. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej za pośrednictwem Sklepu internetowego należy:
- skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta drogą mailową sklep@mopy-ceg.pl lub telefonicznie +48 22/609-62-35 w celu zgłoszenia powstałego problemu.
- wypełnić Formularz reklamacji (załącznik w formacie: PDF) i przesłać go na adres e-mail sklep@mopy-ceg.pl lub faksem na nr +48 22/609-62-36.
- wysłać paczkę na adres: C.E.G. Ulica Pryzmaty 15 02-226 Warszawa

Paczka powinna zawierać:

Reklamowany produkt zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w transporcie.
Wypełniony "Formularz reklamacji"
Kopię faktury VAT
Kartę gwarancyjną (jeśli była dołączona do produktu)
4. Gwarancja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, Sklep internetowy poinformuje w tym okresie Klienta, kiedy gwarancja zostanie rozpatrzona. Może to nastąpić tylko po wydaniu opinii serwisu danej marki, stwierdzającej usterkę bądź wadę w działaniu reklamowanego produktu.
5. Klient zobowiązany jest wysłać towar do magazynu Sprzedawcy na własny koszt. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem ani takich, o których nie został uprzedzony.
6. Gwarancja nie obejmuje produktów, które były nieodpowiednio przechowywane lub złożone, nieprawidłowo użytkowane, przerabiane, pielęgnowane przy pomocy niewłaściwych metod lub środków czystości. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, rozdarć, nacięć, rys i zadrapań lub innego rodzaju uszkodzeń mechanicznych.


Konsument

1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
4. W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:
a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór
c. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia.
d. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym
6. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji gdy:
a. udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać
b. wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
c. treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą
8. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
9. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
10. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
c. żądać wymiany produktu na wolny od wad;
d. żądać usunięcia wady
Wzory oświadczeń
11. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
13. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.
14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
15. Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
16. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
17. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady, jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.
18. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
19. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
20. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
21. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
22. Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
23. Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
24. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie Przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
25. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
26. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
27. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia, w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.
28. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może od Sprzedawcy żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesu.
29. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
30. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
31. Proponowany wzór protokołu reklamacyjnego: Protokół reklamacyjny (załącznik w formacie: PDF do edycji lub JPEG)
32. Adresem reklamacyjnym jest: C.E.G. Ulica Pryzmaty 15 02-226 Warszawa.


Gwarancja

1. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w dziale "Reklamacja – Rękojmia".
2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta oraz dołączone do sprzedawanego produktu.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument ma następujące możliwości skorzystania z niżej wymienionych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z zawartej umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, który działa przy Inspekcji Handlowej
– możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
– możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z nieodpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której zadania statutowe obejmują ochronę konsumentów (np.: Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)
– możliwość rozwiązania sporu drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Od dnia 15 lutego 2016 r. platforma jest dostępna we wszystkich językach państw członkowskich.

podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)
rozporządzenie ma zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
2. Konsument może uzyskać szczegółowe informacje odnośnie korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do procedur w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, których zadania statutowe obejmują ochronę konsumentów, u Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także na stronach internetowych http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl.


Postanowienia końcowe

1. Informacje zawarte na stronie internetowej stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie, może usunąć swoje Konto.
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego.
7. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
8. W przypadku jakichkolwiek niejasności należy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta na adres e-mail: sklep@mopy-ceg.pl lub telefonicznie: +48 22/609-62-35.
9. Regulamin znajdujący się na stronie internetowej www.mopy-ceg.pl, wszelkie materiały się w nim znajdujące, nazwa Sklepu internetowego oraz inne loga i znaki stanowią własność prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie www.ole.pl są zabronione, chyba że uprzednio uzyskano zgodę właściciela na użytkowanie określonych materiałów, będących przedmiotem własności właściciela sklepu internetowego.
10. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
11. Złożenie zamówienia przez Przedsiębiorcę jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją powyższego Regulaminu.
12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 Czerwiec 2016 roku.

KLAUZULA INFORMACYJNA  DLA KLIENTÓW FIRMY P.W.C.E.G. OLGA PERLIŃSKA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).                                                                                  

Zgodnie z art.13 ust. 1  i ust.2  Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję ,że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „C.E.G” Olga Perlińska  z siedzibą w Warszawie przy   ul. Pryzmaty 15,

2.       W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  można  kontaktować się    poprzez email : daneosobowe@czysto24.net

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w celu:

·         realizacji zamówień,

·         wystawienia faktur ,

·         w celach księgowych

·         windykacji należności

i będą przechowywane przez okres 5 lata.                                                       

4.         W celu realizacji powyższego Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:

·          dostawcom systemów informatycznych i usług IT ;

·          podmiotom świadczącym na rzecz P.W.C.E.G. usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy takie jak : obsługa telefoniczna i emailowa , rozpatrzenie reklamacji, usługi ksiegowe, fakturowanie i rozliczanie umów , badanie jakości obsługi , dochodzeniem należności , usługi prawne, i marketingowe ;

·           operatorom pocztowym i kurierskim ;

·          organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

5.       Posiada Pani/Pan prawo do:

·         żądania od Administratora dostępu do swoich danych   osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·         wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

·         przenoszenia danych,

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego,

·         cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6.       Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Jest Pani/Pana zobowiązana/-y do ich podania , a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem.